Kattenburgerbrug

Op de Oesjesbrug gekomen zijnde, trof schoonste gezigt weder ons oog over het water langs de zindelijke Nieuwe Heerengracht, op Plantaadje-sluis. En zoo kwamen wij eindelijk op het Kadij plein, voor de Kattenburgerbrug, alwaar den jare 1787 een jammerlijke burgertwist veroorzaakt uit staatkundige gevoelens, zo ver werd gedreven, dat die van Kattenburg, aanklevers van de…

Montelbaanstoren

Gaande voorbij de Schipperstraat, kwamen wij aan de Kalkmarkt, alwaar de Montalbaanstoren zich vertoont, die in ouden tijd tot eene sterkte der stad diende, tot den jare 1606 deszelfs oude gestalte behield, in latere dagen met eenen nieuwen muur gezenuwd werd, en nog een sieraad der stad uitmaakt. Cornelis van der Vijver De Montelbaanstoren staat…

Schreierstoren

– langs den Schreijerstoren (S) tot op de brug van de Geldersche Kade, alwaar wij halte hielden om de fraaije gezigtspunten op de St. Anthonieswaag en het IJ, niet ongemerkt voorbij te laten gaan. (S) Weleer sloot deze toren, in den jare 1482 gebouwd, en Oosterhoek der stad. Dezelve was naar de oude manier van…

Olofspoort

latende de Olofspoort (*) aan de regeter zijde, bemerkten wij de zoo genoemde Jansenisten Kerk de drie bonte Kraaijen(†), die in geenen deele het uiterlijke van eene kerk heeft, (*) Alhier stond eertijds eene poort, welke in 1618 werd afgebroken. Dezelve diende tot eene gevangenis, toen het Stadhuis dezer stad nog in de Kapelsteeg stond….

Nieuwebrug

– op de Nieuwebrug, welker stichting met geene zekerheid is te bepalen (*), en die, sedert de beruchte waterkeering, in den jare 1681, eene geheel andere gedaante heeft gekregen. Zij is voorzien van eenen sterken heer en twee zware schutdeuren, zonder welke, bij Noordwesten stormen, het water als weleer tot op den Dam zoude kunnen…

De Nieuwe Stadsherberg

Wij hadden niet nodig de Nieuwe Stads-herberg* , die geheel van water is omringd, door eene ophaalbrug van de stad kan worden gescheiden, en waarin logement gehouden en gelagen gezet worden, binnen te treden, maar verlustigden ons dadelijk met het gezigt, dat zich van den Steiger aldaar aanbiedt.Cornelis van der Vijver De nieuwe Stadsherberg gelegen…